نام : علی اصغر

First Name :  Aliasghar

نام خانوادگی :  علوی راد

 Last Name :  Alavi Rad

     

شماره نظام پزشکی :     27407

Medical Council No. :    27407


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  اصفهان – میدان آزادی – ساختمان سپهر

Address 1 :     


تلفن 1  : 33 28 668 0311

Tel 1  :  +98 (311) 668 28 33


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com